ZP/1/2021


"Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem"

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.

Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 z dnia 31.10.2017r. oraz aneksu do umowy nr  RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.”

TED 2021/S 030-072126

ID 07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

Nr referencyjny ZP/1/2021

 

Link do postępowania

 

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

 

  Link do szyfrowania ofert

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649