nr sprawy: ZP 2/2021 - Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem

nr sprawy: ZP 2/2021 - Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem:

postępowanie na dostawę urządzeń medycznych 

Roczny Plan Zamówień na 2021

Plan 

Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych 

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku 2021

xml
Pobierz plik (Plan2021.pdf)Plan2021.pdf[ ]252 kB
Pobierz plik (Plan 2021 modyfikacja.pdf)Plan 2021 modyfikacja.pdf[ ]270 kB

ZP/1/2021


"Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem"

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.

Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 z dnia 31.10.2017r. oraz aneksu do umowy nr  RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.”

TED 2021/S 030-072126

ID 07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

Nr referencyjny ZP/1/2021

 

Link do postępowania

 

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

 

  Link do szyfrowania ofert

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

 

 

 

xml
Pobierz plik (Ogłoszenie - 2021-OJS030-072126-pl-ts.pdf)Ogłoszenie - 2021-OJS030-072126-pl-ts.pdf[ ]303 kB
Pobierz plik (SWZ - 12.02.2021r.pdf)SWZ - 12.02.2021r.pdf[ ]593 kB
Pobierz plik (Zal. nr 1 - Druk oferta 12.02.2021.doc)Zal. nr 1 - Druk oferta 12.02.2021.doc[ ]353 kB
Pobierz plik (Zał. 2a - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf)Zał. 2a - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf[ ]11105 kB
Pobierz plik (Zał. 3 do SWZ grupa kapitałowa - 12.02.2021r..doc)Zał. 3 do SWZ grupa kapitałowa - 12.02.2021r..doc[ ]129 kB
Pobierz plik (Zał. 4 - JEDZ.zip)Zał. 4 - JEDZ.zip[ ]1707 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, k)Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, k[ ]2609 kB
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SWZ - identyfikator postepowania i link do szyfrowania oferty .pdf)Zał. nr 6 do SWZ - identyfikator postepowania i link do szyfrowania oferty .pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (Zał. nr -7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego)Zał. nr -7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego[ ]123 kB
Pobierz plik (Zał.nr 8 do SWZ - oswiadczenie o aktualnosci JEDZ.doc)Zał.nr 8 do SWZ - oswiadczenie o aktualnosci JEDZ.doc[ ]127 kB
Pobierz plik (Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów.xls)Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów.xls[ ]81 kB
Pobierz plik (Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 26.02.2021 .pdf)Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 26.02.2021 .pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy - modyfikacja 26.02.2021.pdf)Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy - modyfikacja 26.02.2021.pdf[ ]4771 kB
Pobierz plik (Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji - 12.03.2021.pdf)Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji - 12.03.2021.pdf[ ]72 kB
Pobierz plik (SWZ modyfikacja - 12.03.2021r.docx.pdf)SWZ modyfikacja - 12.03.2021r.docx.pdf[ ]630 kB
Pobierz plik (Zał  nr 1 - Druk oferta - Modyfikacja 12.03.2021.doc)Zał nr 1 - Druk oferta - Modyfikacja 12.03.2021.doc[ ]351 kB
Pobierz plik (Zał . nr 2a - Pakiet Nr. 1 - Modyfikacja - 12.03.2021r.ods)Zał . nr 2a - Pakiet Nr. 1 - Modyfikacja - 12.03.2021r.ods[ ]150 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2a - Pakiet Nr. 7 - Modyfikacja 12.03.2021r.ods)Zał. nr 2a - Pakiet Nr. 7 - Modyfikacja 12.03.2021r.ods[ ]145 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2a -Pakiet Nr. 9 Modyfikacja od 1 do 29 - 12.03.2021r.ods)Zał. nr 2a -Pakiet Nr. 9 Modyfikacja od 1 do 29 - 12.03.2021r.ods[ ]142 kB
Pobierz plik (Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów -Modyfikacja - 12.03.2021r.xls)Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów -Modyfikacja - 12.03.2021r.xls[ ]70 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot przedmiotu zamówienia  - 12.03.2021.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot przedmiotu zamówienia - 12.03.2021.pdf[ ]9787 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot.  projektowanych warunków umowy - 12.03.202)Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. projektowanych warunków umowy - 12.03.202[ ]1031 kB
Pobierz plik (Sprostowanie ogłoszenia po publikacji 17.03.2021r.pdf)Sprostowanie ogłoszenia po publikacji 17.03.2021r.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 17.03.2021r.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 17.03.2021r.pdf[ ]445 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców 22.03.2021.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców 22.03.2021.pdf[ ]4205 kB
Pobierz plik (Informacja o wysokości środków ZP 1- 2021.pdf)Informacja o wysokości środków ZP 1- 2021.pdf[ ]210 kB
Pobierz plik (Informacja z Otwarcia ofert w Postępowaniu ZP 1-2021(1).pdf)Informacja z Otwarcia ofert w Postępowaniu ZP 1-2021(1).pdf[ ]793 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert ZP 1 2021.pdf)Informacja o wyborze ofert ZP 1 2021.pdf[ ]745 kB

nr sprawy ZP 9/2020

dostawa posiłków szpitalnych