ZP/1/2021


"Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem"

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.

Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 z dnia 31.10.2017r. oraz aneksu do umowy nr  RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.”

TED 2021/S 030-072126

ID 07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

Nr referencyjny ZP/1/2021

 

Link do postępowania

 

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

 

  Link do szyfrowania ofert

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a7a357-40b1-4145-82c7-66b9ec939649

 

 

 

xml
Pobierz plik (Ogłoszenie - 2021-OJS030-072126-pl-ts.pdf)Ogłoszenie - 2021-OJS030-072126-pl-ts.pdf[ ]303 kB
Pobierz plik (SWZ - 12.02.2021r.pdf)SWZ - 12.02.2021r.pdf[ ]593 kB
Pobierz plik (Zal. nr 1 - Druk oferta 12.02.2021.doc)Zal. nr 1 - Druk oferta 12.02.2021.doc[ ]353 kB
Pobierz plik (Zał. 2a - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf)Zał. 2a - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf[ ]11105 kB
Pobierz plik (Zał. 3 do SWZ grupa kapitałowa - 12.02.2021r..doc)Zał. 3 do SWZ grupa kapitałowa - 12.02.2021r..doc[ ]129 kB
Pobierz plik (Zał. 4 - JEDZ.zip)Zał. 4 - JEDZ.zip[ ]1707 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, k)Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, k[ ]2609 kB
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SWZ - identyfikator postepowania i link do szyfrowania oferty .pdf)Zał. nr 6 do SWZ - identyfikator postepowania i link do szyfrowania oferty .pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (Zał. nr -7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego)Zał. nr -7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego[ ]123 kB
Pobierz plik (Zał.nr 8 do SWZ - oswiadczenie o aktualnosci JEDZ.doc)Zał.nr 8 do SWZ - oswiadczenie o aktualnosci JEDZ.doc[ ]127 kB
Pobierz plik (Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów.xls)Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów.xls[ ]81 kB
Pobierz plik (Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 26.02.2021 .pdf)Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 26.02.2021 .pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy - modyfikacja 26.02.2021.pdf)Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowy - modyfikacja 26.02.2021.pdf[ ]4771 kB
Pobierz plik (Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji - 12.03.2021.pdf)Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji - 12.03.2021.pdf[ ]72 kB
Pobierz plik (SWZ modyfikacja - 12.03.2021r.docx.pdf)SWZ modyfikacja - 12.03.2021r.docx.pdf[ ]630 kB
Pobierz plik (Zał  nr 1 - Druk oferta - Modyfikacja 12.03.2021.doc)Zał nr 1 - Druk oferta - Modyfikacja 12.03.2021.doc[ ]351 kB
Pobierz plik (Zał . nr 2a - Pakiet Nr. 1 - Modyfikacja - 12.03.2021r.ods)Zał . nr 2a - Pakiet Nr. 1 - Modyfikacja - 12.03.2021r.ods[ ]150 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2a - Pakiet Nr. 7 - Modyfikacja 12.03.2021r.ods)Zał. nr 2a - Pakiet Nr. 7 - Modyfikacja 12.03.2021r.ods[ ]145 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2a -Pakiet Nr. 9 Modyfikacja od 1 do 29 - 12.03.2021r.ods)Zał. nr 2a -Pakiet Nr. 9 Modyfikacja od 1 do 29 - 12.03.2021r.ods[ ]142 kB
Pobierz plik (Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów -Modyfikacja - 12.03.2021r.xls)Zał. 9 do SWZ - kalkulacja kosztów -Modyfikacja - 12.03.2021r.xls[ ]70 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot przedmiotu zamówienia  - 12.03.2021.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot przedmiotu zamówienia - 12.03.2021.pdf[ ]9787 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot.  projektowanych warunków umowy - 12.03.202)Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. projektowanych warunków umowy - 12.03.202[ ]1031 kB
Pobierz plik (Sprostowanie ogłoszenia po publikacji 17.03.2021r.pdf)Sprostowanie ogłoszenia po publikacji 17.03.2021r.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 17.03.2021r.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 17.03.2021r.pdf[ ]445 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców 22.03.2021.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców 22.03.2021.pdf[ ]4205 kB
Pobierz plik (Informacja o wysokości środków ZP 1- 2021.pdf)Informacja o wysokości środków ZP 1- 2021.pdf[ ]210 kB
Pobierz plik (Informacja z Otwarcia ofert w Postępowaniu ZP 1-2021(1).pdf)Informacja z Otwarcia ofert w Postępowaniu ZP 1-2021(1).pdf[ ]793 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert ZP 1 2021.pdf)Informacja o wyborze ofert ZP 1 2021.pdf[ ]745 kB

nr sprawy ZP 9/2020

dostawa posiłków szpitalnych

nr sprawy: ZP 8/2020 - zamowienie

sprzęt jednorazowego uzytku

xml
Pobierz plik (OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP nr sprawy ZP 8-2020.pdf)OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]1948 kB
Pobierz plik (SIWZ nr sprawy ZP 8-2020.pdf)SIWZ nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]6931 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 1 Wzór druk OFERTA sprzet med. 1xuż.doc)Zal. Nr 1 Wzór druk OFERTA sprzet med. 1xuż.doc[ ]145 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 Formularz cenowy-część 1-7 do SIWZ.xls)Zał. nr 2 Formularz cenowy-część 1-7 do SIWZ.xls[ ]115 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 Formulrz cenowy część 8- 21  -. do SIWZ.xls)Zał. nr 3 Formulrz cenowy część 8- 21 -. do SIWZ.xls[ ]115 kB
Pobierz plik (Zał. nr 4 Formularz cenowy sprzęt ortopedyczny część 22 - do SIWZ.xls)Zał. nr 4 Formularz cenowy sprzęt ortopedyczny część 22 - do SIWZ.xls[ ]51 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 PROJEKT UMOWY.pdf)Zał. nr 5 PROJEKT UMOWY.pdf[ ]405 kB
Pobierz plik (Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc)Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]40 kB
Pobierz plik (Zał.nr 8 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc)Zał.nr 8 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc[ ]40 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA nr sprawy ZP 8-2020.pdf)OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]41 kB
Pobierz plik (INFORMACJA O ODWOLANIU nr sprawy ZP 8-2020.pdf)INFORMACJA O ODWOLANIU nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]179 kB
Pobierz plik (TREŚĆ ODWOLANIA ZP.8.2020 Firmy SINMED - Przyszowice.pdf)TREŚĆ ODWOLANIA ZP.8.2020 Firmy SINMED - Przyszowice.pdf[ ]436 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia treści SIWZ - 1 nr sprawy ZP 8-2020.pdf)Wyjasnienia treści SIWZ - 1 nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]1793 kB
Pobierz plik (2020 12 10 PRZYSTĄPIENIE DO ODWOLANIA Skamex Lesko v2.pdf)2020 12 10 PRZYSTĄPIENIE DO ODWOLANIA Skamex Lesko v2.pdf[ ]676 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2 nr sprawy ZP 8-2020.pdf)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2 nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]42 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 nr sprawy ZP 8-2020.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]3243 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Pakietu nr 6 oraz wydzielenie poz. 6-2 nr sprawy ZP 8-2020.xls)MODYFIKACJA Pakietu nr 6 oraz wydzielenie poz. 6-2 nr sprawy ZP 8-2020.xls[ ]33 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. Nr 1 Wzór druk OFERTA sprzet med. 1xuż.doc)MODYFIKACJA Zal. Nr 1 Wzór druk OFERTA sprzet med. 1xuż.doc[ ]135 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ-3 nr sprawy 8-2020.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ-3 nr sprawy 8-2020.pdf[ ]255 kB
Pobierz plik (Zał. nr 6  Oświadczenie o Grupie Kapitałowej nr sprawy ZP 8-2020.doc)Zał. nr 6 Oświadczenie o Grupie Kapitałowej nr sprawy ZP 8-2020.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (Informacja z Otwarcia Ofert nr sprawy ZP 8-2020.pdf)Informacja z Otwarcia Ofert nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]483 kB
Pobierz plik (Informacja o Wyborze Najkorzystniejszych Ofert nr sprawy ZP 8-2020.pdf)Informacja o Wyborze Najkorzystniejszych Ofert nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]357 kB
Pobierz plik (Zawiadonienie o anulowaniu wyniku i ponownym badaniu ofert ZP 8-2020pakiet nr 6.)Zawiadonienie o anulowaniu wyniku i ponownym badaniu ofert ZP 8-2020pakiet nr 6.[ ]205 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE UDEZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP nr sprawy ZP 8-2020.pdf)OGLOSZENIE UDEZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP nr sprawy ZP 8-2020.pdf[ ]1521 kB